Moje CV

Miejsce urodzenia – Siedlce

Edukacja

1980-1984 – Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

1984-1989- Katolicki Uniwersytet Lubelski, studia na Wydziale Humanistycznym w zakresie filologii polskiej

Doświadczenie zawodowe:

1989-1991 – Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie, Klub Osiedlowy „Między Nami”- instruktor ds. społeczno-wychowawczych

1991-2007 – zakłada i przez 17 lat pełni funkcję kierownika Klubu Osiedlowego Błonie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

1996 – Zakłada Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla Błonie i koordynuje jego działania od powstania do chwili obecnej

Jest organizatorką szeregu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z jej inicjatywy powstało kilka obiektów sportowych m.in. Orlik przy ul. Dragonów, Skatepark przy ul. Dragonów oraz Zespół boisk przy ul. Husarskiej w Lublinie

Nagrody, wyróżnienia, osiągnięcia

1996 – Nagroda Prezydenta Miasta Lublin za aktywny udział w kreowaniu życia kulturalnego

1997, 1998 – Wyróżnienie Kuratora Oświaty i Wychowania za wzorową organizację wypoczynku zimowego i letniego.

2002 – Wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin

2002 – Utworzenie Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Lublinie

2003 – Organizacja pierwszej w Lublinie konferencji poświęconej placom zabaw pt. „Place zabaw początkiem życia publicznego”.

2004 – Uzyskanie tytułu Lublinianka Roku w plebiscycie Kuriera Lubelskiego

2006 – Medal Gorących Serc – przyznany przez Kurier Lubelski

2011 – Współorganizuje Fundację Bank Żywności w Lublinie

MPS Lubi brać sprawy w swoje ręce dlatego postanowiła przenieść ideę Banków Żywności na grunt lubelski. Tak w 2002 r. został powołany Bank Żywności w Lublinie, pierwszy na tzw. ścianie wschodniej, którego jest prezesem.

Prowadząc na co dzień Fundację Bank Żywności współpracuje ze 150 organizacjami pozarządowymi, OPS-ami, Samorządami – partnerami w realizacji „Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym Mieszkańcom Unii Europejskiej”- FEAD.

W ramach tego i innych programów BZ Lublin rokrocznie ok. 100 tysięcy najuboższych mieszkańców Lubelszczyzny otrzymuje doraźną pomoc żywnościową.
Organizacja, którą kieruje ogranicza marnotrawstwo żywności i niedożywienie.

W 2016 r. została powołana przez Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Panią
Elżbietę Rafalską do pracy w Zespole Międzyresortowym ds. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

MPS aktywnie uczestniczy w tworzeniu modelu dobrej komunikacji między administracją publiczną, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Propaguje ideę tworzenia Centrów Solidarności Społecznej i wydaje gazetę Kromka Chleba.

Marzena Pieńkosz-Sapieha aktywizuje młodzież i społeczności lokalne poprzez wolontariat, włączając je w realizację kilku zbiórek żywności rocznie. Pozyskana w ten sposób żywność trafia m.in. do domów samotnej matki, noclegowni, domów dziecka, świetlic środowiskowych.

Najbliższe są jej idee solidaryzmu społecznego i pracy pozytywistycznej „u podstaw”.

Za ofiarną pracę uzyskała tytuł „Lublinianka Roku” oraz Medal „Gorących Serc” Kuriera Lubelskiego. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznało jej Medal Jordana i Medal z okazji 100-lecia tej organizacji (24.09.2019 r.).

Jest współinicjatorką utworzenia pierwszej w województwie lubelskim Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uczestniczy w pracach RDPP od pierwszej kadencji (01.10.2012 r.) do trzeciej czyli ostatniej.

W marcu 2015 r. uzyskała mandat członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w którym reprezentuje organizacje pozarządowe działające na rzecz promowania włączenia społecznego, równości płci, równości szans i niedyskryminacji.

W 2019r. zostaje członkiem Rady Dostępności przy Ministerstwie Rozwoju

W latach 2017-2018 była członkiem Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Piątej Kadencji działającej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

9 października 2018 r. z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Pana prof. Piotra Glińskiego, otrzymała powołanie do Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji działającej obecnie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pełni tam funkcję przewodniczącej Zespołu ds. Społecznych

W 2016 roku za swoją działalność została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.